Switzerland. 20 Francs 2012. 80th Birthday of Globi

Switzerland. 20 Francs 2012. 80th Birthday of Globi