MALAYSIA.GIF

Malaysia

malaysia1ct67.gif Malaysia 1 Sen 1967. BU $5.00$4.50